HyBeauty Vitalizing Hair Scalp Natural Herabal Shampoo And Conditioner Hair loss #Conditioner

$40.59
HyBeauty Vitalizing Hair Scalp Natural Herabal Shampoo And Conditioner Hair loss Description Condition : Brand New, never opened, never used Material : More than 10 natural herbs Quantity : Please Select Size : 300 ml.HYBEAUTY Vitalizing Hair & Scalp Shampoo / Conditioner Shampoo lessen itchy scalp and hair loss. Stimulates new hair cell, shiny and smooth hair. Suitable for oily hair, color dyed hair, easy hairloss. Extracted from 10 herbals species- Chrysanthemum / clean scalp. Antibacterial- ginseng / stimulate blood circulation. Add the water and oil balance. Protection of gray hair and itching scalp.- Calamus Changsha Depot / stimulate blood circulation.- locust tree / antibacterial.- Mulberry root / anti aging wrinkle reducing inflammation.- Chai Jing Ju / provide nutrients to the scalp to reduce dandruff. Pine / scalp light. Strong hair grow faster prevent hair fall.- Sunflower / strengthen the scalp. Epidermal Help hair grow faster- Marigold / stimulate blood circulation and increase strength. The flexibility of the hair- Luo Han Guo / hair shiny hair roots strong. Hybeauty áªÁ¾Ù ãªé¹Çѵ¡ÃÃÁ UTRUN COMPLEX ¤×Í¡ÒüÊÁ¼ÊÒ¹ÊÁعä¾ÃµèÒ§æ à¾×èÍ¡ÃеØ鹤ÇÒÁá¢ç§áç¢Í§ÃÒ¡¼ÁÊÁعä¾Ã·Õèãªé UTRUN COMPLEX ä´éá¡è Gleditsia Sinensis Lamarck, Polygonum Cuspidatum Root, Cnidium Monnieri Fruit, Prunella-Vulgaris, Centella Asiatica, Houttuynia Cordata Thunberg, RutaceaeÊèǹ»ÃСͺÊÁعä¾Ã 1. ¨Ô¹à«ç§ ¡ÃеØ鹡ÒÃäËÅàÇÕ¹âÅËÔµ à¾ÔèÁ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¹éÓÁѹ·ÕèÊÁ´ØÅ »¡»éͧ¡ÒÃà¡Ô´¼Á˧͡ áÅФѹ˹ѧÈÕÃÉÐ2. ÇèÒ¹¹éөҧ⻠¼èÒ¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡ºèÁẺ´Ñé§à´ÔÁáÅСÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒæèÒàª×éÍ·Õ»ÅÍ´ÀÑ ¡ÃеØ鹡ÒÃäËÅàÇÕ¹¢Í§âÅËÔµ3. ´Í¡à¡ê¡ÎÇ ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍҴ˹ѧÈÕÃÉÐáÅеéҹẤ·ÕàÃÕÂ4. ËÅèÍÎѧ¡êÇ ¼Á´Óà§Ò§ÒÁ ÃÒ¡¼Áá¢ç§áç5. ¨Ô§¨Ù©èÒ ÊÁعä¾ÃáÁèÁ´ãËéÊÒÃÍÒËÒÃá¡è˹ѧÈÕÃÉÐ áÅÐÅ´¡ÒÃà¡Ô´Ãѧá¤6. ¾×ª¡ÅØ

You recently viewed

Clear recently viewed